Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar vordert gestaag. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn, zoals aanmelding fosfaatverrekening, het afsluiten van vervangende verwerkingsovereenkomsten en het kopen/verkopen of leasen/verleasen van dierrechten.

Afvoer mest

Het afvoeren van mest heeft feitelijk geen invloed meer op de uitkomst van de mestboekhouding. De afvoer gaat immers ten koste van de voorraad en vermindert niet de hoeveelheid aangewende mest. Afvoer van mest heeft alleen nog zin indien nog niet is voldaan aan de mestverwerkingsplicht en/of er onvoldoende mestopslagcapaciteit aanwezig is.

Afvoer mest naar mestverwerking

Overschotbedrijven zullen moeten kijken of er voldoende mest is afgezet naar de mestverwerking (incl. export) of dat er voldoende mest is afgezet via één van de uitzonderingen (bijv. afzet in de regio). Let er daarbij op dat de juiste opmerkingscodes zijn gebruikt op de vervoersbewijzen, zodat de RVO weet dat er sprake is van mestverwerking. Houd ook rekening met niet realistische hoge gehalten in de afgevoerde mest.

Wanneer onvoldoende mest is verwerkt, is het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst een alternatief voor afvoer naar een mestverwerker. De verwerkingsplicht wordt dan tegen vergoeding overgedragen aan een andere veehouder.

Fosfaatverrekening

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men zich aanmelden voor fosfaatverrekening. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de aanmelding moet vóór 1 januari 2024 plaatsvinden;
  • de verrekening geldt alleen voor bouwland;
  • de maximale overschrijding is 20 kg fosfaat per hectare bouwland. Bij een grotere overschrijding kan geen fosfaatverrekening worden toegepast;
  • het teveel aan fosfaat moet volgend jaar gecompenseerd worden.

Dierrechten

Het is ook van belang te kijken of er voldoende dierrechten (fosfaat-, pluimvee- of varkensrechten) beschikbaar zijn of dat er nog rechten gekocht of geleased moet worden. Mogelijk heeft u alle rechten dit jaar niet nodig. In dat geval kunnen er rechten verkocht of verleased worden. Normaal vindt er bij de overdracht van fosfaatrechten een korting van 10% plaats. Er bestaat echter de mogelijkheid om maximaal 100 kg fosfaatrechten te leasen of te verleasen zonder korting.

Bron: Overig | publicatie | 15-11-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?