Coronavirus en verminderde arbeidsinzet

Het Coronavirus zorgt voor de nodige hoofdbrekens bij werkgevers. Hoe zit het met de medewerkers in het geval er sprake is van een dalende omzet en/of verminderde liquiditeit?

De overheid voorziet reeds in een noodmaatregel genaamd werktijdverkorting. Ondernemingen die door het Coronavirus tijdelijk minder werk hebben kunnen werktijdverkorting aanvragen. Werkgevers ontvangen een WW-uitkering voor de uren die de werknemers niet kunnen werken als gevolg van het virus. Dit heeft een loonbesparing tot gevolg. Zo kan de onderneming deze periode overbruggen en hoeft zij niet direct werknemers te ontslaan.

Wat is werktijdverkorting?
Als er tijdelijk minder werk is, kunnen ondernemingen in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. De regering heeft het Coronavirus ook aangemerkt als een buitengewone omstandigheid. Als  de vereiste vergunning voor werktijdverkorting is verkregen, dan kan voor de niet-gewerkte uren van de werknemers een WW-uitkering worden aangevraagd bij het UWV. De werkgever is verplicht het loon aan de werknemers door te betalen. UWV maakt de WW-uitkering over aan de werkgever.

De voorwaarden voor werktijdverkorting
– De vermindering van werkzaamheden moet (als gevolg van het Corona virus) tijdelijk zijn. Deze moet tenminste twee, maar maximaal 24 kalenderweken zijn.
– Ten minste 20 procent van de aan de werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit kan niet of zal naar verwachting niet worden benut.
Voor oproepkrachten en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Procedure
Er zijn drie stappen die moeten worden doorlopen. Allereerst dient de vergunning voor werktijdverkorting te worden aangevraagd via www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl. Er geldt een wachttijd van twee kalenderweken vanaf de indiening van het verzoek. De ontheffing wordt verleend vanaf de kalenderweek waarin de aanvraag is ingediend. De ontheffing wordt verleend voor maximaal zes weken. Daarna zijn er eventueel verlengingsmogelijkheden. Als de vergunning werktijdverkorting wordt verleend, dan moet dit aansluitend worden gemeld aan het UWV via het formulier Melding werktijdverkorting.

Tot slot moet na afloop van de periode waarvoor de vergunning is verleend een WW-uitkering worden aangevraagd voor de uren dat werknemers niet hebben gewerkt tijdens deze periode. Het UVW betaalt de WW-uitkering aan de werkgever.

Overige maatregelen?
De overheid heeft nog geen overige steunmaatregelen aangekondigd. Zodra deze er zijn informeert Vivan u nader.

Meer weten of heeft u specifieke vragen, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.