Coronavirus update 14: NOW 1.0 de eindafrekening (7 oktober 2020)

7 oktober 2020: Vanaf 7 oktober moeten de NOW 1.0 aanvragen worden verantwoord, zodat de subsidie definitief kan worden vastgesteld. De wijze waarop verantwoording moet worden afgelegd is afhankelijk van de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag. Hoe moet de definitieve aanvraag worden ingediend? Welke acties moet u ondernemen? Hoeveel tijd krijgt u daarvoor? In welke situatie dient u een beroep te doen op uw accountant? Vivan informeert u graag nader!

1. Van voorschot naar definitieve subsidie
De overheid was snel met het uitkeren van de voorschotten NOW 1.0. Het was geen uitzondering dat voorschotten binnen zeven dagen werden overgemaakt aan de aanvrager. Al met al hebben 139.000 ondernemers een aanvraag ingediend. Het UWV gaat de aanvragen NOW 1.0 vanaf 7 oktober 2020 beoordelen op rechtmatigheid. Aan de hand van die beoordeling wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld. De wijze van beoordeling is gekoppeld aan de hoogte van het uitkeerde voorschot.
Ondernemers of hun vertegenwoordigers (zoals hun accountant) dienen een aanvraag tot een definitieve berekening in te dienen bij het UWV. Of een nabetaling wordt ontvangen of een deel van de subsidie moet worden terugbetaald kan vooraf via de rekenhulphttps://www.simulatienow.nl/1e-tranche/van het UWV in kaart worden gebracht. Als u een aanvraag voor de definitieve berekening niet of niet tijdig indient, moet het hele ontvangen subsidiebedrag worden terugbetaald.


2. Het aanvraagformulier
Het aanvragen van de definitieve subsidie dient plaats te vinden bij het UWV door middel van het invullen van een digitaal formulier. Het is handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben tijdens de aanvraag:

  • Bedrijfsgegevens
  • Loonheffingennummer
  • Het werkelijke percentage omzetverlies voor de opgegeven periode
  • Het bankrekeningnummer en kopie van een bankafschrift
  • Brief met beslissing over de eerdere NOW aanvraag (betreffende NOW 1)
  • Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en definitieve subsidie: een accountantsverklaring of derden verklaring.
  • Is een NOW aanvraag gedaan voor een concern op werkmaatschappij niveau, dan is ook een accountantsverklaring nodig.

De link naar het digitale aanvraag formulier vindt u hier: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-definitieve-berekening-tegemoetkoming-now-eerste-aanvraagperiode.aspx


3. Wanneer heeft u een accountantsverklaring of derden verklaring nodig?

Subsidiebedrag tot € 25.000
Voor aanvragen tot € 25.000 zijn geen aanvullende verklaringen nodig. Wel kan het zijn dat het UWV aanvullende controles uitvoert of extra onderzoek uitvoert. De definitieve vaststelling kan dus even op zich laten wachten.
Actie: Definitieve aanvraag indienen vanaf 7 oktober a.s. via de website van het UWV. Aanvragen kan tot en met 22 maart 2021.

Subsidiebedrag tussen € 25.000 en € 125.000
Ten aanzien van subsidieaanvragen ter grootte van € 25.000 tot € 125.000 heeft u een zogenaamde derden verklaring nodig. Dit kan een verklaring van een accountant, administratiekantoor, belastingadvieskantoor of een brancheorganisatie zijn. Waaraan de verklaring moet voldoen is inmiddels definitief door het ministerie vastgesteld. Accountants weten wat ze moet toetsen alvorens de verklaring kan worden afgegeven. Het betreft een redelijk omvangrijke toetsing en uw accountant of belastingadviseur zal de diepte in moeten. Uw administratie zal controleerbaar en op orde moeten zijn!
Actie: U heeft tot en met 22 maart 2021 de tijd om de aanvraag, voorzien van een derden verklaring, op te sturen. Zonder derden verklaring wordt de subsidie niet uitgekeerd en moet het ontvangen voorschot NOW 1 worden terugbetaald.

Subsidiebedrag vanaf € 125.000
Ten aanzien van subsidieaanvragen ter grootte € 125.000 heeft u een accountantsverklaring nodig. Afhankelijk van de vraag of uw onderneming al dan niet controleplichtig is voor de jaarrekening en of het subsidiebedrag meer dan € 375.000 bedraagt, gelden zwaardere eisen voor de accountantsverklaring.
Actie: U heeft tot en met 29 juni 2021 de tijd om de aanvraag, voorzien van een accountantsverklaring, op te sturen voor de definitieve berekening van de NOW 1.0. Als u geen verklaring meestuurt, ontvangt u geen tegemoetkoming en moet u uw voorschot terugbetalen. De ondernemer is door de overheid bewust een langere termijn gegund, zodat (desgewenst) het door de accountant uit te voeren onderzoek kan samenvallen met de jaarrekening controle of de jaarafsluiting.

Werkmaatschappijen
In gevallen waarbij NOW 1.0 is aangevraagd, waarbij voor de aanvraag van het voorschot is gekeken naar de omzetdaling op werkmaatschappijniveau en niet op concernniveau gelden ook de zwaardere eisen voor de accountantsverklaring, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit heeft te maken met de complexe uitvoering.


4. Tips

  • Blijft uw aanvraag onder de € 25.000 dan is het raadzaam om snel de definitieve berekening te (laten) maken. Dat geeft u snel duidelijkheid op de vraag of u een aanvulling op het voorschotbedrag ontvangt of dat u een gedeelte van het voorschot moet terugbetalen.
  • Indien u voor uw aanvraag een derden verklaring nodig heeft, is het van belang dat u een controleerbare administratie kunt aanbieden aan uw financieel deskundige die de verklaring gaat afgeven. De verklaring die uw financieel deskundige moet afgeven is redelijk omvangrijk. Hoe eerder u met uw accountant spart des te efficiënter u het proces kunt doorlopen en des te eerder u de definitieve aanvraag kunt indienen.
  • Heeft u een accountantsverklaring nodig, overleg dan tijdig met de (controlerend) accountant of efficiency kan worden gerealiseerd door de NOW controle te laten samen vallen met de reguliere controle van de jaarrekening of de jaarafsluiting.

 

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van woensdag 7 oktober 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.