Coronavirus update 16: Alle steunmaatregelen voor het MKB op een rij! (25 januari 2021)

Vivan update 25 januari 2021

Alle steunmaatregelen voor het MKB op een rij!
Op 21 januari jl. heeft het kabinet besloten het steun- en herstelpakket te verruimen. In deze update een overzicht van de belangrijkste maatregelingen per 25 januari 2021 voor het MKB.

 

1.   TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
De TVL is een subsidie voor vaste lasten zoals huur, onderhoud en verzekeringen, indien sprake is van een omzetdaling van tenminste 30%. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies en een percentage vaste lasten. Ook voor het eerste kwartaal van 2021 wordt de subsidie opengesteld.

Wat is nieuw voor de TVL, Q1 2021?

 • De vergoedingspercentages van de vaste lasten worden verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het vergoedingspercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies).
 • Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 per kwartaal. [1]
 • Niet-MKB-bedrijven (> 250 medewerkers) worden ook toegelaten tot de TVL. Voor deze groep geldt een subsidieplafond van € 400.000 per kwartaal.
 • De minimum vergoeding bedraagt € 1.500 (was € 750).
 • De voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel wordt verlengd naar het eerste kwartaal van 2020. De subsidie is een opslag op het vaste lasten percentage. Deze opslag wordt verhoogd naar 21% (was 5,6%). De voorraadsubsidie loopt automatisch mee in de nog aan te vragen TVL.
 • Er komt een specifieke regeling voor de land- en tuinbouw. Het kabinet zal een regeling treffen met een opslag van 21%-punt voor de betreffende landbouwsectoren (SBI-codes 1.1 tot en met 1.5) bovenop de TVL.

[1] Voor de land- en tuinbouw gelden andere subsidiegrenzen als gevolg van het Europees steunkader.

Wanneer aan te vragen?
De TVL 2021 Q1 kan naar verwachting begin februari 2021 worden aangevraagd.
Let op: De TVL 2020 Q4 kan nog worden ingediend tot 29 januari 2021. Met de aanvraag wordt automatisch aanspraak gemaakt op de subsidie voor voorraad en aanpassingskosten in de horeca of de voorraadsubsidie voor de detailhandel. Aanvragen kan hier: https://mijn.rvo.nl/tvl#main-content

 

2.    NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
Deze regeling voorziet in een loonkostensubsidie indien sprake is van een omzetdaling van tenminste 20%. 16 november 2020 heeft de overheid de NOW 3.0 geïntroduceerd. Deze bestaat uit drie tranches waarvan de eerste (oktober, november en december 2020) inmiddels is verlopen.

Wat is nieuw voor NOW 3.0 tweede tranche (1 januari tot en met 31 maart 2021)?  

 • De vergoedingspercentages worden niet afgebouwd. De vergoeding wordt zelfs verhoogd van 80% (eerste tranche) naar 85% (vanaf de tweede tranche).
 • Ook voor de tweede tranche en derde tranche blijft gelden dat de omzetdaling tenminste 20% moet zijn. De voorwaarde dat de omzetdaling vanaf de tweede tranche tenminste 30% moet zijn is daarmee van de baan.

Wanneer aan te vragen?
De NOW 3.0 tweede tranche (1 januari tot en met 31 maart 2021) kan naar verwachting vanaf 15 februari tot 14 maart worden aangevraagd. De NOW 3.0 eerste tranche kan niet meer worden aangevraagd.

 

3.    TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)
Zelfstandigen kunnen aanspraak maken op de TOZO. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Inmiddels is er sprake van de zogenaamde TOZO 3-uitkering. Tijdens TOZO 1 en TOZO 2 konden ondernemers de TOZO-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht over de volledige looptijd van de regeling. In de TOZO 3 is de periode waarover met terugwerkende kracht kon worden aangevraagd beperkt.

Wat is nieuw voor TOZO 3 (en TOZO 4)? 

 • Vanaf 1 februari 2021 kan de TOZO 3-uitkering worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de TOZO-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021.
 • Ook in de TOZO 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid met terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van TOZO 4-uitkeringen.
 • Tot en met juni 2021 geldt geen (beperkte) vermogenstoets.

Wanneer aan te vragen?
Vanaf februari 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van TOZO 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 12 februari 2021, dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

TOZO is aan te vragen in de woongemeente van de ondernemer. Meer informatie is te vinden op: https://krijgiktozo.nl/

 

4.    TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)
De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een terugval in hun inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dit geldt bijvoorbeeld voor zelfstandigen die geen aanspraak op TOZO kunnen maken. De focus ligt op woonkosten. De regeling moet nog worden uitgerold en wordt uitgevoerd door gemeenten. De gemeenten krijgen van de landelijke overheid beperkte ruimte om de regeling naar eigen inzicht in te kleden.
De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wanneer aan te vragen?
Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer de TONK kan worden aangevraagd. De verwachting is dat vanaf 1 maart steeds meer TONK-loketten zullen openen.

 

5.    Bijzonder uitstel van betaling
Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen helpt ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Vanaf het moment dat de ondernemer uitstel aanvraagt, krijgt hij uitstel van betaling gedurende drie maanden. Een verzoek om uitstel van betaling wordt ook automatisch als een melding betalingsonmacht beschouwd.

Wat is nieuw?
Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 kunnen vragen.

Het is belangrijk dat ondernemers die ná deze drie maanden uitstel niet aan hun betalings-verplichtingen kunnen voldoen, zelf om verlenging vragen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin u uw schuld in 36 maanden kunt aflossen. De Belastingdienst zet de komende maanden gerichte communicatie in om ondernemers op dit risico te wijzen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 juli 2021 hoeven te worden hervat.
Daarnaast verschuift het kabinet de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. De schuld moet vanaf 1 oktober binnen 36 maanden worden terugbetaald.

 

6.      Financieringen
Om bedrijven toegang tot liquiditeit te verschaffen zijn diverse leningen en garanties beschikbaar gesteld, zoals de Corona Overbruggingslening (COL-faciliteit) voor Start-ups en Scale-ups, de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) die het makkelijker maken voor ondernemers om geld te lenen.

 

7.    Gebruikelijk loon voor de dga
Voor dga’s geldt het zogenaamde gebruikelijk loon, een passende wettelijke minimum beloning waarover belasting moet worden betaald. Voor het jaar 2020 heeft het kabinet toegestaan dat dga’s die te maken krijgen met een omzetdaling van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij worden de eerste vier maanden van 2020 vergeleken met de eerste vier maanden van 2019.

Wat is nieuw?
Ook voor 2021 mogen dga’s die te maken hebben met een omzetdaling een lager gebruikelijk loon hanteren, maar:

 • In de regeling voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019.
 • De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

 

8.    Versoepeling urencriterium
In veel gevallen moet een IB-ondernemer een minimum aantal uren maken van 1.225 per kalenderjaar wil hij in aanmerking kunnen komen voor verschillende ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek. Als gevolg van de crisis kan het voorkomen dat niet aan voornoemd urencriterium kan worden voldaan. De overheid heeft het urencriterium versoepeld in 2020 en zal dit in 2021 ook doen. De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid).

 

9.    Reiskosten
Vaste bestaande reiskostenvergoedingen (die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend) kunnen door de werkgever nog onbelast worden vergoed ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.
De regeling liep af op 1 februari 2021, maar wordt nu verlengd tot 1 april 2021.

 

10. Werkkostenregeling en thuiswerken
Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. De vrije ruimte kan worden gebruikt om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken, naast de mogelijkheden die er al zijn. Voor het jaar 2020 heeft het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhoogd naar 3%. Ook voor het jaar 2021 zal het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhogen van 1,7% naar 3%.

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van maandag 25 januari 2021. [2]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

 

[2] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.