Coronavirus update 7: NOW-regeling op 6 april van start (3 april 2020)

3 april 2020: Deze nieuwsbrief is bedoeld voor werkgevers. Vanaf volgende week kan gebruik worden gemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld voor werkgevers die door Corona geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% gedurende drie aaneengesloten maanden. Door gebruik te maken van de regeling kunnen loonkosten voor een (groot) deel worden gecompenseerd door de overheid. In deze nieuwsbrief gaan wij nader in de op de regeling en geven wij op praktische wijze aan wat u als werkgever alvast kunt doen ter voorbereiding op de aanvraag. We sluiten af met de belangrijkst beslispunten en besteden aandacht aan de handige Vivan rekentool.

NB: relaties die zich al bij ons hebben gemeld voor de werktijdverkorting en/of  toepassing van de NOW zullen in de week van 6 april individueel worden benaderd door Vivan.

1. Strategie is belangrijk
Zoals uit deze nieuwsbrief blijkt, is de NOW regeling redelijk complex. Dat komt, omdat er bij een juiste toepassing vooraf strategische keuzes moeten worden gemaakt. Goed cijfermatig inzicht en een reële kijk op de zaken zijn daarbij van groot belang. Het is daarom verstandig om meerdere scenario’s door te rekenen alvorens een aanvraag in te dienen.  Vivan heeft hiervoor en rekentool ontwikkeld, waarin de belangrijkste beslispunten zijn opgenomen. Daarmee wordt cijfermatig inzicht verkregen en kan de regeling op optimale wijze op uw onderneming worden toegepast.


2. Wat houdt de regeling in?
De NOW is een loonkostensubsidie voor werknemers, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus niet voor de dga. Wel geldt de regeling voor werknemers met een flexibel contract als zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever. De NOW is ook van toepassing op de loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nul urencontract.

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient er een verwachte omzetdaling van tenminste 20% te zijn. Als die verwachting bestaat, dan kan de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. De omzetdaling wordt bepaald aan de hand van de jaaromzet 2019 gedeeld door vier. Voor een werkgever, die op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over  drie  maanden. Voor de loonsom is het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgangspunt. Werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden ook gecompenseerd. Er geldt een standaard opslag voor werkgeverslasten van 30%. Het loon per werknemer is maximaal twee keer het bruto maximumdagloon per maand. Dat betekent dat brutoloon boven € 9.538 per maand niet voor subsidie in aanmerking komt.


3. Hoe kunt u zich aanmelden?
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over  drie  maanden. Voor toepassing van de regeling kan voor één van de volgende periodes worden gekozen:

  • 1 maart tot en met 31 mei;
  • 1 april tot en met 30 juni;
  • 1 mei tot en met 31 juli.

Welke periode in uw situatie moet worden gekozen, hangt uiteraard af van de omstandigheden.  Een  horeca ondernemer voelt wellicht al enige weken financiële pijn, terwijl de onderwijs-consultant nog voor één maand voldoende betaald werk in portefeuille heeft zitten. Om de ‘keuzestress’ wat te verlichten geldt dat de aanvraag tot 31 mei 2020 kan worden aangevraagd. De door Vivan ontwikkelde rekentool kan uitkomst bieden om te komen tot een juiste keuze.

Let op: De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode maart tot en met mei. Dus ook als de omzetdaling wordt berekend over één van de andere periodes.

4. Aanvraag
Bij de aanvraag geeft de werkgever de verwachte omzet voor de gekozen meetperiode op en vergelijkt deze met een kwart van de omzet van 2019. De werkgever berekent het omzetverlies in procenten en vult dat percentage op het aanvraagformulier in. Werkgevers met meerdere loonheffingennummers moeten per loonheffingennummer een aanvraag indienen om voor de gehele loonsom in aanmerking te komen voor subsidie.  De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming verwacht. De omzetdaling op concernniveau is bepalend.

5. Voorschot
Het UWV betaalt een voorschot uit van 80% van de berekende subsidie, nadat positief op de aanvraag is beslist. Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie over de maand januari 2020. Het UWV heeft 13 weken de tijd om te beslissen op een aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Het streven is om de  eerste termijn binnen twee tot vier weken te betalen.

6. Definitieve vaststelling achteraf
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Daarbij is – naar verwachting –  een accountantsverklaring nodig. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag stelt het UWV de definitieve subsidie vast. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt rekening gehouden met een eventueel opgetreden daling van de loonsom over de gekozen drie-maandsperiode ten opzichte van de loonsom over de maand januari.

7. Overige voorwaarden
De werkgever neemt een inspanningsverplichting op zich om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Een daling van de loonsom heeft gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie. Het voorschot is gebaseerd op de loonsom over januari 2020. Is de loonsom in de door u gekozen periode aanzienlijk lager, dan wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Daarnaast zal de werkgever gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen is geen ontslagaanvragen doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020.

8. Beslispunten en rekentool
Zoals eerder vermeld dient het percentage van de omzetdaling te worden gebruikt om de gewenste uitkomst te generen. Daarbij staan de volgende beslispunten centraal:

  • Vraagt u reëel aan, of gaat u juist voor veel of weinig subsidie?
  • Welke drie aaneengesloten maanden gaat u kiezen?
  • Hoe verhoudt de gekozen 3-maandsperiode zich tot de loonsom in de referentiemand januari? Zijn werknemers inmiddels niet meer in dienst? Of worden zij niet meer opgeroepen? Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit de loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld.
  • Hoe coördineert u omzetdaling binnen het concern, waarbij sprake is van meerdere loonheffingennummers?

Vivan heeft een rekentool ontwikkeld, waarbij onder ander rekening wordt gehouden met bovenstaande beslispunten. Daarmee kan voor de werkgever worden bereikt dat op optimale wijze gebruik kan worden gemaakt van de NOW. Deze rekentool gaan wij gebruiken voor alle aanvragen die wij in behandeling zullen gaan nemen.

NB: relaties die zich al bij ons hebben gemeld voor de werktijdverkorting en/of  toepassing van de NOW zullen in de week van 6 april allen individueel worden benaderd door Vivan.

 

 

Kijk ook op www.vivan.nl voor ons Corona dossier.

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van vrijdag 3 april 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.