Coronavirus update 11: NOW 2.0 (1 juli 2020)

1 juli 2020: Inmiddels kennen we sinds 6 april 2020 de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). De regeling voorziet in een loonkostensubsidie, zodra de omzetdaling van de onderneming tenminste 20% bedraagt. De huidige regeling wordt voortgezet voor de duur van 4 maanden en kan per 6 juli 2020 worden aangevraagd (NOW 2.0). Voor wie is de NOW 2.0 interessant? Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden? Lees hieronder verder.

1. NOW, wat was het ook al weer?
De NOW is een loonkostensubsidie voor werkgevers die werknemers in dienst hebben, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Wanneer sprake is van een volledige omzetdaling bedraagt de subsidie 90% van de loonsom. Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie pro rato toegepast. Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van het subsidiebedrag. Achteraf wordt de hoogte definitief vastgesteld. Blijkt de omzetdaling achteraf minder te zijn dan verwacht dan dient (een deel van) de subsidie te worden terugbetaald.
Voor de NOW zal de accountantsverklaring verplicht gesteld wordt voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van
€ 100.000,- of meer. Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt.


2. NOW 2.0. De verschillen ten opzichte van NOW 1.0

 • De NOW 2.0 is gebaseerd op de loonsom in de periode juni, juli, augustus en september (4 maanden). De oude NOW regeling kende een tijdvak van 3 maanden. 
 • De periode van vier maanden waarin sprake dient te zijn van een omzetdaling vangt aan op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
  Let op! Wanneer ook een beroep op de NOW 1.0 is gedaan, dient de periode van NOW 2.0 direct aan te sluiten op de periode van omzetdaling, waarvoor NOW 1.0 is aangevraagd.
 • De oude NOW regeling kende een opslag van 30% werkgeverslasten. NOW 2.0 rekent met een opslag van 40%, zodat werkgevers meer ruimte krijgen.
 • De refertemaand was onder de NOW 1.0 (in de meeste gevallen) de maand januari 2020. De NOW 2.0 hanteert de maand maart 2020 als refertemaand.   

 

3. Aanvullende voorwaarden
De NOW 2.0 bevat een aantal aanvullende voorwaarden:

 • Bij- en omscholing van werknemers is een verplichting. De regeling vermeldt niet op welke wijze, maar in het algemeen zijn werkgevers verplicht om de werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te gaan doen;
 • Wordt er meer dan € 125.000 aan subsidie of € 100.000 aan voorschot ontvangen, dan mag de onderneming geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen en/of geen bonussen aan het bestuur/ de directie van de vennootschap (of het concern) uitkeren. Daarnaast mag de vennootschap geen eigen aandelen inkopen. De ondergrens van € 125.000 (of € 120.000) is niet van toepassing als gebruik wordt gemaakt van de NOW voor zogenaamde groepsmaatschappijen. In dat geval moet ook gekeken worden naar het groepshoofd van de aanvrager. De aanvrager/werkgever dient bij de aanvraag te verklaren dat het groepshoofd dan wel de moedermaatschappij zich aan deze verplichting zal houden;
 • De NOW 2.0 kent nog steeds een ontslagboete zij het in afgezwakte vorm. Zodra de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 voor tenminste 20 werknemers een ontslagaanvraag indient bij het UWV (collectief ontslag) dan wordt de subsidie met 5% verlaagd. De werkgever kan de boete voorkomen door aan te tonen dat de vakbonden hebben ingestemd met het collectief ontslag en de noodzaak erkennen. Bereikt de werkgever geen akkoord met de vakbonden dan kan de Stichting van de Arbeid worden verzocht een oordeel uit te spreken over de noodzaak van het ontslag. Met deze regeling komt de oude boete van 50% te vervallen. Let op! Ontslag van medewerkers heeft altijd invloed op de uiteindelijk te ontvangen subsidie. Ten aanzien van een ontslagen medewerker geldt dat de werkgever volledige subsidie verliest.

 

4. De formule
De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: A*B*4*1,4*0,9. 
In deze formule staat A voor het percentage omzetdaling en B voor de loonsom over het tijdvak maart. De vermenigvuldigingsfactor 4 hangt samen met het aantal maanden waarvoor subsidie wordt verleend. De factor 1,4 betreft de opslag voor werkgeverspremies en de factor 0,9 de maximale bijdrage van 90%. 

5. Beslispunten en rekentool
Zoals eerder vermeld dient het percentage van de omzetdaling te worden gebruikt om de gewenste uitkomst te generen. Daarbij staan de volgende beslispunten centraal:

 1. Vraagt u reëel aan, of gaat u juist voor veel of weinig subsidie?
 2. Welke vier aaneengesloten maanden gaat u kiezen? Heeft u gebruik gemaakt van NOW 1.0 dan heeft u (vooralsnog) geen keuze en dient u de NOW 2.0 te laten aansluiten op de gekozen periode bij de NOW 1.0.
 3. Hoe verhoudt de gekozen 4-maandsperiode zich tot de loonsom in de referentiemand maart? Zijn werknemers inmiddels niet meer in dienst? Of worden zij niet meer opgeroepen? Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit de loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld.
 4. Hoe om te gaan met toepassing van NOW regeling op concern niveau? Onder bepaalde voorwaarden kan ervoor worden gekozen om de aanvraag te baseren op de omzetdaling van de aanvrager, waarbij de procentuele omzetdaling op concernniveau kan worden los gelaten. Of dit in uw situatie interessant is, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Vivan heeft ook voor NOW 2.0 een specifieke rekentool ontwikkeld, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met bovenstaande beslispunten. Daarmee kan voor de werkgever worden bereikt dat op optimale wijze gebruik kan worden gemaakt van de NOW. Deze rekentool zullen wij wederom gebruiken voor alle aanvragen die wij in behandeling zullen gaan nemen.


6. Wanneer kan de aanvraag voor de NOW 2.0 worden ingediend?
Zeer waarschijnlijk kan vanaf maandag 6 juli 2020 een aanvraag voor de NOW 2.0 worden ingediend via de website van het UWV. De definitieve subsidieaanvragen kunnen zowel voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0 gelijktijdig worden ingediend vanaf 16 november 2020. Voor de NOW 1.0 is het ook mogelijk om vanaf 7 oktober 2020 een aanvraag te doen voor de vaststelling van de definitieve subsidie. Of er na de NOW 2.0 ook nog een NOW 3.0 komt is op dit moment niet duidelijk.

Kijk ook op www.vivan.nl voor ons Corona dossier

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van woensdag 1 juli 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.