Derogatie 2023

De verwachting is dat pas na 1 maart de openstelling van de aanvraag van derogatie voor het jaar 2023 zal plaatsvinden. De reden hiervoor is dat de voorwaarden voor de bufferstroken en de met nutriënten verontreinigde gebieden eerst nog vastgelegd moeten worden in regelgeving. Daarvoor wordt gewerkt aan een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Deze wijziging wordt begin maart gepubliceerd en geldt voor heel 2023.

Aanwijzing met nutriënten verontreinigde gebieden 2023

De derogatiebeschikking verplicht Nederland echter al in 2023 met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) aan te wijzen waar de derogatie sneller wordt afgebouwd en waar per 2025 de gebruiksnormen voor stikstof met 20% omlaag moeten. Tot dit jaar gold de lagere derogatienorm voor zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. In 2023 gaat de lagere derogatienorm (220 kg stikstof uit dierlijke mest) ook gelden voor gronden in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta (voor het deel dat nog niet was aangewezen in 2022). Dit wordt aangevuld met maatregelen voor vanggewasverplichting na maïsteelt en voorwaarden voor het scheuren van grasland. 

Definitieve aanwijzing in 2024

Per 1 januari 2024 zal een definitieve aanwijzing van door nutriënten verontreinigde gebieden plaatsvinden. Hierbij wordt verder gekeken naar die gebieden waarin sprake is van verontreiniging of het risico op verontreiniging door nitraten en fosfor uit agrarische bronnen. Die gebieden omvatten alle toestroomgebieden waar de waterkwaliteit gemiddeld of incidenteel niet voldoet of waar water het risico lopen verontreinigd te worden. Dit geldt voor zowel grond- als voor oppervlaktewater.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 24-01-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?