Invoering elektronisch mestregister

In de huidige derogatiebeschikking is opgenomen dat Nederland met ingang van 1 januari 2024 een elektronisch mestregister moet hebben ingevoerd, waarin het op of in de bodem brengen van minerale meststoffen en de productie van mest en het op of in de bodem brengen ervan worden geregistreerd. Deelname aan dat mestregister is tot 1 januari 2025 vrijwillig. Daarna zijn alle landbouwbedrijven verplicht gebruik te maken van het mestregister. 

In de huidige mestregelgeving is voor enkele groepen landbouwers reeds de verplichting opgenomen om jaarlijks gegevens te verstrekken aan de overheid over de mestproductie, de aan- en afvoer van meststoffen en de voorraden meststoffen op het bedrijf. Het gaat dan om landbouwers, die in een kalenderjaar meer dan 170 kg stikstof per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond produceren en om landbouwers, die beschikken over een derogatievergunning. Dit betreft ongeveer 25.000 landbouwers.

Vanaf 1 januari 2025 zullen veel meer landbouwers hun mestgegevens over 2024 moeten verstrekken aan de overheid. Deze nieuwe groep betreft ongeveer 35.000 landbouwers en bestaat voor het grootste gedeelte uit bedrijven in de akkerbouw, de tuinbouw en de extensieve veehouderij.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 02-07-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?