Maand uitstel voor indienen Gecombineerde opgave

De minister van LNV heeft besloten om de periode voor het indienen van de Gecombineerde opgave eenmalig met één maand te verlengen. De aanvraagperiode sluit daarmee op 15 juni 2023. Het invullen van Gecombineerde opgave vraagt dit jaar veel meer tijd vanwege de nieuwe GLB-voorwaarden en de eco-regeling, de registratie van landschapselementen, de toepassing van bufferstroken en de late besluitvorming over het Nationaal Strategisch Plan.

De verlenging van de aanvraagperiode zal er wel toe leiden dat de tijdige afronding van onderdelen door RVO.nl onder druk komt. Het gaat dan in het bijzonder om controles met het oog op de tijdige betaling en voorbereidende werkzaamheden voor 2024. Met de verlenging blijft er minder tijd over voor het uitvoeren van de fysieke controles door de NVWA omdat de controleperiode korter wordt. Het gaat dan met name om controles die afhankelijk zijn van de periode van het groeiseizoen. Mitigerende maatregelen hiervoor worden nog in kaart gebracht.

Latere openstelling subsidie behoud grasland

De verlenging van de aanvraagperiode betekent waarschijnlijk ook dat de subsidieregeling behoud grasland (vanwege de afbouw van derogatie) later wordt opengesteld, pas na 15 juni.

ANLb

De verlenging van de opgave werkt ook door in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Aan de collectieven was reeds de mogelijkheid geboden om tot 1 juni aanpassingen door te voeren omdat zij afhankelijk zijn van de Gecombineerde opgaven van hun deelnemers. Deze
periode zal verlengd worden tot 1 juli. Hierover vindt thans overleg plaats met de provincies.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 18-04-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?