Meer stikstof bij hogere gewasopbrengsten

Via twee regelingen is het mogelijk meer stikstof te gebruiken, indien in de afgelopen drie jaar hogere gewasopbrengsten zijn behaald. 

Equivalente maatregel stikstof

Deze maatregel geldt voor de volgende gewassen: suikerbieten, zaaiuien, maïs, zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst, bloemkool, broccoli, prei, slasoorten (eerste teelt), spinazie (eerste teelt), andijvie (eerste teelt), winter- of waspeen en consumptie-, poot- of zetmeelaardappelen.

De hoeveelheid extra stikstof hangt af van het gewas en de gemiddelde gewasopbrengst hiervan. Nadeel van de regeling is dat de hoeveelheid stikstof uit drijfmest wordt beperkt tot 75 kg per hectare op zandgrond in Limburg of Noord-Brabant en op lössgronden en tot 100 kg per hectare op zandgrond in de andere provincies en op klei- en veengrond. Een accountant zal moeten verklaren dat de geleverde gewasopbrengsten daadwerkelijk zo hoog zijn.

Aanmelding is mogelijk in de periode 1 februari tot en met 1 juni.

Stikstofdifferentiatie

Deze regeling geldt voor agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbie­ten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei. De genoemde gewassen moeten zelf of via een ge­specialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende in­dus­trie geleverd worden. Zij maakt van de tarwe en gerst pro­duc­ten voor menselijke of dierlijke consump­tie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor men­selijke consumptie.

Een bovengemiddelde opbrengst betekent voor win­ter­tarwe en -gerst een opbrengst van meer dan 9 ton, voor zomertarwe meer dan 8 ton, voor zomergerst meer dan 7 ton, voor suikerbieten meer dan 75 ton en voor aardappelen meer dan 50 ton, dit alles per hecta­re.

De hoeveelheid extra stikstof per hectare bedraagt 15 kg voor suikerbieten en wintertarwe, 20 kg voor zomertarwe en wintergerst en 30 kg voor zomergerst en aardappelen.

Aanmelding is mogelijk in de periode 1 januari tot en met 15 mei.

Combineren regelingen

De equivalente maatregel en stikstofdifferentiatie mogen gecombineerd worden, voor zover het geen dubbele verhoging van de gebruiksnormen oplevert. Een bepaald gewas kan daarom niet aangemeld worden voor beide regelingen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 16-01-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?