Ontwerpbesluit keuring brandveiligheid stallen

De minister van LNV gaat een jaarlijkse keuring van de brandveiligheid van alle ruimten, die in gebruik zijn of kunnen worden gebruikt voor het bedrijfsmatig houden van dieren, verplicht stellen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf zal er daarnaast eens in de drie of vijf jaar een keuring op de brandveiligheid van elektrische installaties moeten plaatsvinden. Dit staat in een ontwerpbesluit, dat de minister naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

Reikwijdte

De verplichting gaat gelden voor inrichtingen, waar bedrijfsmatig één van de volgende diersoorten worden gehouden: vleesvarkens, zeugen, vleeskalveren, melkveerunderen, melkgeiten, legkippen, vleeskuikens, kalkoenen, eenden of konijnen.

Keuring elektrische installaties

De keuring op de brandveiligheid van elektrische installaties (en indien aanwezig een zonnestroominstallatie) moet ten minste eens in de vijf jaar plaatsvinden. Voor grotere bedrijven is dit eens in de drie jaar verplicht. De grens ligt hierbij op 2.500 vleesvarkens, 500 zeugen, 1.000 vleeskalveren, 175 melkveerunderen, 500 melkgeiten, 50.000 legkippen of 100.000 vleeskuikens.

Kosten

Het streven is om de kosten van de jaarlijkse keuring op een gemiddeld bedrag van € 2.000 te houden. 

Voor de kostenberekening van de verplichte elektra- en zonnestroominstallatie gaat het ministerie uit van de huidige kosten voor een Scope 10 (elektra) en Scope 12 (zonnestroomsysteem) keuring. De kosten zijn afhankelijk van het aantal m2 stal en het aantal aanwezige meter- en regelkasten en de zonnestroominstallatie op een veehouderijlocatie en variëren tussen de € 700 en € 5.400 per keuring. Wanneer bij de eerste keuring gebreken worden geconstateerd, moet de veehouder deze zo spoedig mogelijk herstellen. Daarop volgt een herkeuring, die gemiddeld € 2.700 kost.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 23-01-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?