Subsidie Investeren in groen-economisch herstel

Landbouwers kunnen tot en met 14 februari 2022 subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel. Deze regeling heeft als doel om te komen tot een veerkrachtig, duurzaam en digitaal economisch herstel van de landbouwsector, waarbij het herstel van de sector gelijk loopt met de na te streven Europese agromilieu- en klimaatdoelstellingen. 

Subsidiabele investeringen

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een investering, opgenomen in de bij de regeling behorende investeringslijst, in een van de volgende categorieën:
a.    Precisielandbouw en Smart Farming
Voorbeelden: precisiebemesting, -beregening en -gewasbescherming.
b.    Digitalisering
Voorbeelden: digitale voorzieningen voor weidegang, beslissingsondersteunende (software)systemen en robotisering duurzame bestrijding.
c.    Water
Voorbeelden: materieel voor reductie kans op perceelafspoeling, klimaat-adaptieve peilgestuurde drainage, voorziening voor verlaging risico’s erfafspoeling, ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang, stuwen en omgekeerde osmose bij biologische luchtwassers.
d.    Duurzame bedrijfsvoering
Voorbeelden: elektrische voertuigen, klimaatbestendige fruitteelt, kleinschalige mestvergisters, mestopslag, potstallen, potafdekinstallatie en mechanische mestscheiders.
e.    Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw
Voorbeelden: machines voor ondiepe, niet kerende grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding, machines/installaties voor verwerken enkelvoudig krachtvoer en hooidrooginstallaties.

Een landbouwbedrijf kan maximaal twee verschillende investeringen aanvragen.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Voor jonge landbouwers (niet ouder dan 40 jaar op moment van aanvraag) bedraagt dit percentage 75. De jonge landbouwer moet onder meer daadwerkelijke, langdurige zeggenschap hebben. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000. Er is geen minimaal subsidiebedrag voor investeringen waarbij gewerkt wordt met een eenheidsprijs.

Realisatietermijn

De aanschaf van de investering vindt plaats na de datum van indiening van de aanvraag tot subsidieverlening en binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening. De betaling, levering en installatie van de investering moet ook binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening geschieden.

Aanvragen subsidie

De subsidie kan aangevraagd worden bij RVO.nl. Bij de aanvraag moeten een offerte en voor de investering benodigde bewijsstukken (zie bijlagen 5 en 6) gevoegd worden.

Jonge landbouwers zullen de aanvraag moeten doen op hun persoonlijke relatienummer. Zij zullen aan de aanvraag de notariële akte van overdracht van aandelen of van de oprichting van de besloten vennootschap en het aandelenregister of de door alle maten getekende maatschapsakte met vermelding van alle maten moeten toevoegen.

Verdeling subsidieplafond en rangschikking aanvragen

Deze subsidiemodule is een zogenaamde tendersubsidie. Dit betekent dat het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Dit gebeurt per categorie. De aanvragen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem. Bij elke investering in de bijlagen 5 en 6 van de regeling wordt het bijbehorende puntenaantal vermeld. Hoe meer punten, hoe groter de kans dat de subsidie wordt verleend.

Bron: Overig Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?