Subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel

De subsidiemodule Samenwerken aan groen-economisch herstel is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector of in een gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van biodiversiteit.

Projectcategorieën

Er zijn vijf projectcategorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  1. Duurzame toegevoegde waardeketen.
  2. Innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.
  3. Gebiedsgerichte pilots voor de ontwikkeling van regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging.
  4. Sectorale initiatieven voor het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen ter versterking van de regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem.
  5. Samenwerking bij maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken.

Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000. Voor categorie 3 zijn deze bedragen € 300.000 respectievelijk € 2 miljoen.

Verdeling subsidieplafond en rangschikking aanvragen

Deze subsidiemodule is een zogenaamde tendersubsidie. Dit betekent dat het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt elk project op een aantal onderdelen (selectiecriteria). Het budget wordt verdeeld onder de aanvragers die hier het hoogst op scoren.

Subsidiabele kosten

Er is subsidie mogelijk voor de kosten van:

  • het oprichten van het samenwerkingsverband;
  • het maken van het projectplan; en
  • het uitvoeren van het project.

Realisatietermijn

Het project moet uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond.

Aanvragen

De subsidie kan tot uiterlijk 14 februari, 17.00 uur, worden aangevraagd bij RVO.nl, zowel digitaal als op papier. Een digitale aanvraag is pas vanaf half januari 2022 mogelijk.

Bron: Overig | publicatie | 22-12-2021

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?