Subsidiemodule behoud graslandareaal opengesteld in juni

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten, die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025. De landbouwer kan hiervoor jaarlijks een aanvraag doen. De subsidie kan dit jaar aangevraagd worden van 1 juni tot en met 30 juni. 

Voor wie?

  • Landbouwers, die in het jaar 2021 of 2022 én in 2023 een derogatievergunning hadden en deze vergunning ook in 2024 hebben verkregen;
  • Landbouwers, die in 2023 niet, maar in 2021 én 2022 wel beschikten over een derogatievergunning. In dit geval moet zowel in 2023 als in 2024 ten minste 80% van de tot het bedrijf behorende landbouwgrond bestaan uit grasland;
  • Landbouwers, die in 2021 of 2022 een derogatievergunning hadden, maar vanaf 2023 of 2024 geen derogatievergunning meer kunnen verkrijgen, omdat alle percelen op het landbouwbedrijf gelegen zijn in een grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied), in een Natura 2000-gebied of in een derogatievrije zone rondom een Natura 2000-gebied.

Verdeling subsidieplafond

Voor de regeling is dit jaar € 50 miljoen beschikbaar. Als het aangevraagde subsidiebedrag van alle aanvragen samen hoger is dan het bedrag van het subsidieplafond, zal het voor het jaar 2024 beschikbare bedrag evenredig worden verdeeld over de in de openstellingsperiode ontvangen subsidieaanvragen.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 20 per aantal eenheden van tien kg stikstof, waarmee de gebruiksnorm dierlijke meststoffen terugvalt ten opzichte van het jaar 2021, vermenigvuldigd met het aantal hectares landbouwgrond.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 27-02-2024

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?