Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

De subsidiemodule Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5 tot en met 20 oktober 2023 met een subsidieplafond van € 58 miljoen. 

Investeringssteun voor energiebesparende technieken

De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese landbouwsteunkader, dat met ingang van 1 januari 2023 van kracht is. In de regeling wordt een standstillbepaling opgenomen, omdat de Europese Commissie nog een definitieve goedkeuring voor deze regeling moet geven. 

Energiebesparingsplicht

Glastuinbouwbedrijven moeten op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer uiterlijk op 1 december 2023 een rapportage aanleveren bij RVO.nl waaruit blijkt welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben en verplicht zijn om te nemen. Vanuit de energiebesparingsplicht zijn bedrijven verplicht om maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te nemen, indien zij meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) op jaarbasis gebruiken. 

Beoordeling van aanvragen

Bij de beoordeling van aanvragen tot subsidieverlening wordt de terugverdientijd uit de rapportage in het kader van de energiebesparingsplicht als uitgangspunt genomen. Verplichte maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook moeten aanvragers aantonen dat de aangevraagde subsidie niet hoger is dan het minimum dat nodig is om het project voldoende winstgevend te maken.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt gewijzigd van 25% in 20%. De twee belangrijkste redenen om het maximale subsidiepercentage te verlagen zijn: 

  1. door de gestegen energieprijzen is de onrendabele top kleiner geworden en
  2. er is grote vraag van bedrijven naar subsidies vanuit de subsidiemodule EG. 

Door de subsidie-intensiteit te verlagen kunnen meer bedrijven geholpen worden met de beschikbare middelen en kan ook meer energiebesparing gerealiseerd worden per euro subsidie.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | publicatie | 17-09-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?