Toepassing van bufferstroken in 2024

Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO.nl heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde regels zullen gelden voor de bufferstrook als in 2023 en dat het hoofdgewas opnieuw op de bufferstrook mag worden geteeld. 

Bufferstrook in het GLB

De regels voor een bufferstrook in het GLB staan in de conditionaliteiten GLMC 4 en GLMC 10. Ook hebben de bufferstroken invloed op de eco-regeling en de vergoeding van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Mestwetgeving

Op de bufferstroken mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Beweiden is wel toegestaan. De stroken tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

Teeltvrije zone

De huidige regels voor teeltvrije zones (art. 3.80 Activiteitenbesluit milieubeheer) in de mestwetgeving blijven gelden voor 2024. Voor 2024 geldt, evenals in vorige jaren, dat de teeltvrije zone niet bemest mag worden en niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte. In de teeltvrije zone moet een ander gewas dan de hoofdteelt worden geteeld, met uitzondering van grasland. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, vanaf 1 januari 2024 opgenomen in de Omgevingswet, gelden de volgende teeltvrije zones: 

  • 1,5 meter bij aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen. Bij toepassing driftreductie: 1 meter.
  • 0,5 meter bij o.a. granen, gras, maïs en bieten.

Registratie bufferstroken in 2024

RVO werkt aan nieuwe kaartlagen voor landschapselementen en bufferstroken. De nieuwe kaartlagen zijn beschikbaar vanaf februari 2024, zodat bij de GO 2024 hiervan gebruik kan worden gemaakt.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | publicatie | 24-09-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?