Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden.

Mogelijkheden

Wanneer niet gekozen is voor onderzaai, zijn er nog de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

  • Direct aansluitend aan de teelt van maïs en uiterlijk 1 oktober een vanggewas telen. Toegestane vanggewassen: bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.
  • Voor alle biologisch geteelde maïs en voor op gangbare wijze geteelde suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS geldt dat het vanggewas direct aansluitend en uiterlijk 31 oktober moet worden geteeld. De toegestane vanggewassen zijn spelt, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.
  • Uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, triticale, wintergerst, winterrogge of wintertarwe) inzaaien, welke het volgende jaar als hoofdteelt wordt ingezet. Dit moet uiterlijk 1 oktober gemeld worden bij RVO.nl. In dit geval hoeft de inzaai niet direct aansluitend plaats te vinden. Wintergraan dat als hoofdteelt wordt gebruikt, mag pas worden geoogst als de korrel deegrijp is.

Van welke soort maïs sprake is, hangt niet af van hoe de maïs is opgegeven in de Gecombineerde opgave, maar van de feitelijke situatie.

Met “direct aansluitend” wordt volgens jurisprudentie aangeduid dat er onmiddellijk – dus zonder onderbreking – na de oogst van maïs een vanggewas dient te worden ingezaaid. 

Gras als vanggewas

Wanneer gras is ingezaaid als vanggewas, mag dit gebruikt worden als veevoer door beweiding of maaien. Men moet zich dan wel houden aan de regels voor het scheuren van grasland.

Mengsel van vanggewassen

Er mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas geteeld worden. Het mengsel moet dan wel voor minimaal twee derde bestaan uit een of meer toegestane vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt.

Vernietiging vanggewas

Het vanggewas mag in alle gevallen niet voor 1 februari worden vernietigd.

Let op! Door het vanggewas te laten staan tot 1 maart, kan het gebruikt worden voor de eco-activiteit ‘Groenbedekking’ in het nieuwe GLB, mits het gebruikte soort vanggewas ook is toegestaan voor deze eco-activiteit. Dit geldt bijvoorbeeld wel voor bladrammenas en raaigrassen, maar niet voor winterrogge. Het vanggewas mag dan voor het onderwerken niet doodgespoten worden. Het is belangrijk dat in dit geval de groenbedekker wel meetelt voor te behalen punten in de eco-regeling, maar niet voor de waarde. Men mag namelijk geen vergoeding ontvangen voor een wettelijke verplichting.

Bron: Overig | publicatie | 24-08-2022

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?