Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen, die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende herverdelende inkomenssteun gebeurt dit op basis van het aantal subsidiabele hectares. Voor de ecoregeling wordt bovendien rekening gehouden met de uitgevoerde subsidiabele activiteiten. 
 
De minister van LNV heeft nu de voorlopige tarieven vastgesteld. De definitieve bedragen worden vastgesteld nadat bekend is hoeveel hectares daadwerkelijk voor premie in aanmerking komen en welke eco-activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en aan de voorwaarden voldoen.
 
Basisinkomenssteun en herverdelende inkomenssteun

Het voorlopige eenheidsbedrag basisinkomenssteun bedraagt € 150 per hectare. Dit bedrag is vastgesteld op 85% van het maximale tarief dat op basis van de meest recente gegevens gegarandeerd kan worden met handhaving van de ecotarieven op het vooraf aangekondigde niveau.
 
Het voorlopige eenheidsbedrag voor de aanvullende herverdelende inkomenssteun is vastgesteld op € 46, zijnde 85% van het verwachte definitieve eenheidsbedrag. In het Nationaal Strategisch Plan is vastgelegd dat 10% van het budget van de rechtstreekse betalingen ten goede komt aan deze inkomenssteun. Deze betaling geldt voor de eerste 40 subsidiabele hectares van iedere aanvrager.
 
Omdat nog niet voor alle aanvragers de benodigde controles zijn afgerond, bestaat er een verhoogd risico op terugvorderingen. Daarom zijn de voorlopige eenheidsbedragen voor de basisinkomenssteun een aanvullende herverdelende inkomenssteun 15% lager vastgesteld dan het verwachte tarief.
 
Ecoregeling

De voorlopige eenheidsbedragen voor de ecoregeling zijn vastgesteld op € 148 per hectare voor de categorie goud, € 74 voor de categorie zilver en € 44 voor de categorie brons. Deze bedragen zijn vastgesteld op basis van de gegevens uit de aanmelding en het beschikbare budget. Omdat de aanvraag niet kan worden uitgebreid met extra subsidiabele hectares en/of eco-activiteiten, kunnen de definitieve eenheidsbedragen niet lager uitkomen dan de voorlopige eenheidsbedragen. Er vindt pas een betaling voor de ecoregeling plaats nadat alle benodigde controles zijn afgerond.

Opmerking redactie: Bij de vaststelling van de voorlopige tarieven zal nog geen rekening gehouden zijn met eco-activiteiten die teruggetrokken zijn in de definitieve opgave en eco-activiteiten die worden afgekeurd. 
 
Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers

Het voorlopige eenheidsbedrag voor de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers is vastgesteld op het tarief dat op basis van de gegevens uit de aanmelding kan worden betaald, namelijk € 2.500 per jonge landbouwer.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 05-12-2023

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?