Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2021 van kracht worden.

Los bouw- en grasland

De nieuwe pachtnormen 2021 voor los bouw- en grasland zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van grote en middelgrote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2015 tot en met 2019; de pachtnormen 2020 op basis van de jaren 2014 tot en met 2018. De pachtnormen 2021 zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2020. De daling is het grootst voor de Veenkoloniën en Oldambt (14%). In zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen 2021 hoger dan die van 2020. De stijgingen lopen uiteen van 2% in Bouwhoek en Hogeland en Zuid-Limburg tot 16% in de IJsselmeerpolders en 25% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

In de berekende grondbeloning op basis van een voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde is een matig inkomensjaar voor de akkerbouw (2014) vervangen door een jaar met een gemiddeld hoger inkomen (2019). Daarentegen waren de resultaten in de melkveehouderij in 2019 lager dan in 2014. Met name in de akkerbouw bestonden echter grote regionale verschillen in de hoogte en ontwikkeling van het inkomen.

Los tuinland

De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 24% naar € 4.496 per hectare, in de rest van Nederland met 14% naar € 3.024 per hectare.

Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 2,44%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2016-2020.

Agrarische woningen

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 0%. Dit vanwege het besluit om de maximale huurprijsverhoging voor sociale woningbouw op 0% te zetten. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten, aangegaan op of na 1 september 2007, wordt verhoogd met 1,3% (inflatiepercentage over kalenderjaar 2020).

Aanpassing pachtprijzen

De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli 2021 in rekening brengen.

Bron: Overig | publicatie | 30-05-2021

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?