Coronavirus update 15: NOW 3.0 gaat van start! (16 november 2020)

16 november 2020: Vanaf 16 november 2020 kan door werkgevers een beroep worden gedaan op de NOW 3.0. De tegemoetkoming heeft betrekking op de maanden oktober, november en december 2020. De aanvraag kan worden ingediend tot 13 december 2020. Wat zijn de wijzingen ten opzichte van de vorige NOW-rondes en waarop moet u bij  het aanvragen letten? Vivan informeert u over de belangrijkste beslispunten en heeft voor de NOW 3.0 haar eigen rekentool ontwikkeld.

Vivan informeert u graag nader!

 

1. NOW 3.0 -> de belangrijkste spelregels

 • Voor een aanspraak op NOW 3.0 geldt als belangrijke voorwaarde dat sprake moet zijn van een omzetverlies van minimaal 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Net als bij NOW 1.0 wordt de tegemoetkoming dus weer verstrekt voor een periode van 3 maanden.
 • Heeft u een beroep gedaan op NOW 2.0 dan geldt dat de aanvraagperiode voor NOW 3.0 moet aansluiten op de aanvraagperiode NOW 2.0. Heeft u NOW 2.0. aangevraagd voor de maanden juli tot en met oktober, dan heeft NOW 3.0 automatisch betrekking op november, december en januari (2021). Heeft u geen beroep gedaan op NOW 2.0 of heeft u nog nooit een beroep gedaan op NOW dan kunt u NOW 3.0 laten ingaan per 1 oktober, 1 november of 1 december van dit jaar.
 • Als werkgever heeft u de verplichting om u in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing.
 • Indien u als werkgever tijdens een subsidieperiode waarvoor subsidie is aangevraagd een aanvraag doet voor een bedrijfseconomisch ontslag, dan moet in de subsidieperiode contact worden opgenomen met het UWV voor ondersteuning bij de begeleiding naar ander werk.
 • De tegemoetkoming betreft 80% van de loonkosten. Voor NOW 1.0 en 2.0 bedroeg dit percentage nog 90%. De verlaging van 10% wordt rechtstreeks door het UWV gebruikt voor scholing en ‘van werk naar werk’ trajecten. Uiteindelijk gaat dus nog maar 80% door als vergoeding naar de werkgevers.
 • NOW 3.0 geeft werkgevers iets meer ruimte de loonsom voor een bepaald percentage te laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag. Het vrijstellingspercentage voor de NOW 3.0 bedraagt 10%. Op die manier krijgen werkgevers de ruimte om de onderneming te herstructureren. We noemen dit de zogenaamde speelruimte. Deze speelruimte wordt in 2021 stapsgewijs verhoogd.

 


2. De berekening

Voor de berekening geldt dat de omzet van 2019 moet worden gedeeld door 4 (de gemiddelde omzet over 3 maanden). Dit bedrag wordt vervolgens vergeleken met de verwachte omzet over de betreffende aanvraag periode. Voor het vergelijk en vaststelling van de subsidie wordt uitgegaan over de loonsom van de maand juni 2020.
Nog steeds geldt ook voor concerns dat de omzetdaling op concernniveau leidend is voor de vaststelling van de procentuele omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij. Zoals ook bij de NOW 1.0 en 2.0 het geval was, kan hiervan worden afgeweken door de omzetdaling van de betreffende werkmaatschappij voor de aanvraag als uitgangspunt te nemen. Ook nu gelden aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het achteraf overleggen van een controleverklaring van de accountant, ongeacht de hoogte van de subsidieaanvraag. Lees ook onze eerder gepubliceerde bijdrage over dit onderwerp https://vivan.nl/coronavirus-update-14-now-1-0-de-eindafrekening/

 

3. NOW in 2021

Met de aankondiging van NOW 3.0 heeft de overheid direct duidelijkheid verschaft voor de regeling in de nabije toekomst. De aanvraag die wordt ingediend per 16 november 2020 wordt eerste tranche genoemd. Er komen in 2021 in ieder geval een tweede en derde tranche.

 • Tweede tranche à de periode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Er moet een omzetverlies zijn van tenminste 30%. De tegemoetkoming bedraagt 70% van de loonkosten. De tweede tranche geeft werkgevers meer ruimte de loonsom voor een bepaald percentage te laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag.
 • De speelruimte bedraagt dan 15%. Tegelijkertijd wordt de regeling wel op andere vlakken versoberd.
 • Derde tranche à de periode loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Er moet een omzetverlies van tenminste 30% zijn. De tegemoetkoming bedraagt 60% van de loonkosten. De eerder genoemde speelruimte gaat van 15% naar 20%.

 


4. Betaling

80% van de tegemoetkoming wordt als voorschot betaald. Dit voorschot wordt betaald in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden. De betaling volgt binnen 2 tot 4 weken nadat de volledige aanvraag is goedgekeurd.

 

5. Beslispunten en rekentool

De belangrijke beslispunten om tot een juiste aanvraag NOW 3.0 te kunnen komen zijn wat ons betreft:

 • Vraagt u reëel aan, of gaat u juist voor veel of weinig subsidie?
 • Welke drie aaneengesloten maanden gaat u kiezen?
 • Hoe verhoudt de gekozen 3-maandsperiode zich tot de loonsom in de referentiemaand juni?
 • Kan binnen de genoemde speelruimte van 10% worden gebleven, als in de betreffende aanvraagperiode een reorganisatie wordt doorgevoerd?
 • Hoe coördineert u omzetdaling binnen het concern, waarbij sprake is van meerdere loonheffingennummers? Is een aanvraag voor een werkmaatschappij gebaseerd op een omzetdaling van de betreffende werkmaatschappij nog steeds gewenst of noodzakelijk gelet op de aanvullende voorwaarden?

 

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van maandag 16 november 2020. [1]

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

[1] Deze nieuwsbrief is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vivan accountants – adviseurs geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.