Regels uitrijden mest

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan indien:

uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in

Houd GLB-aanmelding actueel

Houd GLB-aanmelding actueel

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de GLB-subsidies (middels de Gecombineerde opgave) is het belangrijk om de bedrijfssituatie actueel te houden. Dit is verplicht vanaf de aanmelding tot en met 30 november. De volgende wijzigingen moeten worden

Forse stijging pachtnormen

Forse stijging pachtnormen

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Er zijn onlangs nieuwe normen gepubliceerd, welke op 1 juli 2023 van kracht zijn geworden.

Los bouw-

Regels grasland scheuren

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas geteeld wordt en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief

Derogatie 2023

Derogatie 2023

De verwachting is dat pas na 1 maart de openstelling van de aanvraag van derogatie voor het jaar 2023 zal plaatsvinden. De reden hiervoor is dat de voorwaarden voor de bufferstroken en de met nutriËnten verontreinigde gebieden eerst nog vastgelegd

Voortgang aanpak stikstof

Voortgang aanpak stikstof

In een kamerbrief heeft de minister voor Natuur en Stikstof geschetst hoe het kabinet aan de slag gaat met de aanpak zoals voorgesteld door de heer Remkes. Diens voorstel is gebaseerd op door hem gevoerde gesprekken met de overheid en de