Openstelling Sabe-regeling

Openstelling Sabe-regeling

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld in het kader van het Nationaal Strategisch Plan (NS) en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023-2027. Doel is het ondersteunen

Stuiten verjaring PAS-schade

Stuiten verjaring PAS-schade

Een vordering tot vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. Na deze termijn kan geen aanspraak meer gemaakt worden op een schadevergoeding op basis van een onrechtmatige daad. Wij hebben eerder bericht dat dit voor PAS-melders betekent dat zij

Schadevergoeding PAS-melders

Schadevergoeding PAS-melders

Bedrijven die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben gedaan, kunnen bepaalde schades vergoed krijgen van de overheid. Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 was voor deze bedrijven alsnog een volledige vergunning

Regelgeving scheuren grasland

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt een overzicht van de regelgeving die geldt voor het

Let op verjaring PAS-schade

Let op verjaring PAS-schade

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet verbindend verklaard. Het PAS bood onvoldoende waarborgen voor natuurbehoud en -herstel om op die basis toestemming te kunnen

GLB-tarieven 2023 en 2024

GLB-tarieven 2023 en 2024

De minister van LNV heeft onlangs aangegeven dat de Europese Commissie de compensatieregeling voor de ecoregeling heeft goedgekeurd. Onder voorbehoud van goedkeuring van de LNV-begroting in de Eerste Kamer kunnen boeren daarmee de geplande vergoeding

Huur mestopslag niet bewezen

Huur mestopslag niet bewezen

Een rundveehouder had vanwege een tekort aan mestopslag via zijn mesttransporteur een mestopslag bij een gestopte landbouwer. Na de vondst van chemisch afval in diens mestputten deed de NVWA onderzoek naar de herkomst van de mest. Daarbij kwamen

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen, die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende

Wijzigingen GLB 2023

Wijzigingen GLB 2023

Op 17 oktober 2023 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 gepubliceerd. In dit artikel gaan we in op de wijzigingen die betrekking hebben op het jaar 2023. In een ander artikel gaan we in op de wijzigingen die volgend jaar worden